توضيحات پروژه

مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا-تکمیل و اصلاح طراحی داخلی

موقعیت: گرگان
مساحت: حدود 60000 مترمربع
وضعیت: اجرایی – درحال انجام
کارفرما: بخش خصوصی
تاریخ طراحی : 1395

 

طراحی داخلی فودکورت

طراحی داخلی فودکورت پارتیا

طراحی داخلی فودکورت پارتیا

 

 طراحی ورودی تجاری

 طراحی ورودی مرکز خرید پارتیا

طراحی ورودی مرکز خرید پارتیا

 

طراحی تجاری

طراحی داخلی مرکز خرید پارتیا

طراحی داخلی مرکز خرید پارتیا

 

طراحی داخلی هتل

طراحی داخلی هتل پارتیا