مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

مجموعه خدماتی-تجاری همراه شهر

نوع پروژه: خدماتی-رفاهی، لنداسکیپ؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول طراحی فضای سبز و مجموعه خدماتی-تجاری مجتمع مسکونی همراه شهر مجموعه خدماتی-تجاری و محوطه مجتمع مسکونی همراه شهر در منطقه ۲۲ در مجاورت بلوار اردستانی، بلوار دانش و خیابان های روژان و آینده قرار گرفته است. شرکت همراه شهر این…

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

مجتمع تجاری-تفریحی ورامین

نوع پروژه: تجاری-تفریحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: موسسه مالی اعتباری کارسازان آینده مجتمع تجاری-تفریحی ورامین در گذشته بازار عنصری شهری با مکانی مشخص بوده و حیات شهر به آن گره خورده بود. جنب وجوش همیشگی و پیوند تنگاتنگ بازارها با زندگی روزمره شهروندان، این عملکرد را به قلبی تپنده در مرکز شهرها تبدیل می…

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

نوع پروژه: تجاری-تفریحی-اقامتی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی پروژه طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا در نهارخوران گرگان با موضوع تکمیل و اصلاح طراحی داخلی در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. عملیات اجرایی پروژه مذکور از حدود سال ۱۳۸۵ و بر اساس نقشه هایی که مشاور قبلی پروژه تهیه کرده بود شروع شد. با تغییرات…