مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا

نوع پروژه: مرکز اجتماعات-فرهنگی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا جوهر ایده مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا: کدام معماری و رفتار با “زمین”ی “دارای عوارض طبیعی”، “قرار گرفته در محدوده فرهنگی شیراز”، با کاربری “ مرکز اجتماعی ” مناسب است؟ برای رسیدن به پاسخ، پرسش مطرح شده از سوی کارفرما را کمی…

موزه علوم تهران

موزه علوم تهران

نوع پروژه: فرهنگی- موزه؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: دانشگاه تهران و شهرداری تهران موزه علوم تهران- ملاقات با علم از درگاه فرهنگ و زندگی  موزه علوم بستری برای بودن در گفتگو با شهروندان از درگاه دانش و فنآوری با هدف پرورش شهروند دانا است. در این ارائه تلاش شده است پاسخی واقع‌بینانه به پرسش­های بنیادین این پروژه داده…

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

مسابقه مرکز اجتماعات شهر جدید صدرا

نوع پروژه: مرکز اجتماعات-فرهنگی ؛طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا جوهر ایده: کدام معماری و رفتار با “زمین”ی “دارای عوارض طبیعی”، “قرار گرفته در محدوده فرهنگی شیراز”، با کاربری “مرکز اجتماعی” مناسب است؟ برای رسیدن به پاسخ، پرسش مطرح شده از سوی کارفرما را کمی تغییر دادیم و آن را به چهار…