مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

نوع پروژه: مذهبی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما:دانشگاه جیرفت طراحی مسجد و آرامگاه شهدای گمنام جیرفت مسابقه مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت، توسط دانشگاه جیرفت میان ۱۰ تیم معماری برگزار شد. سایت مسجد در داخل دانشگاه و همجوار آرامگاه شهدای گمنام قرار داشت. طراحی مسجد و آرامگاه نحوه ی تعامل با طرح مسجد…