چه بخوانیم؟ منابع مورد نیاز معماران

همه ما بارها با این پرسش روبرو شده ایم، برای این که دانش عمومی ما در خصوص معماری افزایش یابد، چه باید بخوانیم؟ مهمترین منابع مورد نیاز معماران چه هستند؟ دانشگاه ییل لیست زیر را به دانشجویان تازه وارد خود پیشنهاد کرده است. اکثر کتب پیشنهادی به فارسی ترجمه نشده اند و متاسفانه اغلب آنهایی هم که ترجمه شده اند خیلی قابل استفاده نیستند. فکر می کنم برای شروع بد نیست.

کتابها و منابع مورد نیاز معماران در دوره لیسانس دانشگاه ییل

Historical Architectural Documents (primary sources)
Vitruvius, Ten Books on Architecture
Leon Battista Alberti, Ten Books of Architecture
John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture
Adolf Loos, Spoken Into the Void: Collected Essays 1897-1900
Le Corbusier, Towards a New Architecture
Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age
Five Architects:
Eisenman, Graves, Gwathmey, Hedjuk, Meier
Vincent Scully, Jr., American Architecture and Urbanism

History Surveys
Peter Murray, Architecture of the Italian Renaisaance
Rudolf Wittkower, Gothic and Classical
Rudolf Wittkower, Architectural Principles and the Age of Humanism
Emil Kaufmann, Architecture in the Age of Reason
Henry-Russell Hitchcock, Architecture: 19th and 20th Century.
William J.R. Curtis, Modern Architecture Since 1900, 3rd edition
Spiro Kostof and Greg Castillo, A History of Architecture: Settings and Rituals

Theory
Colin Rowe, Mathematics of the Ideal Villa
Gaston Bachelard, The Poetics of Space
Ulrich Conrads, Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture
Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development
Robin Evans, The Projective Cast: Architecture and Its Three Geometries
Kenneth Frampton, Modern Architecture: A Critical History
Vincent Scully, Jr., Modern Architecture and Other Essays
Rosalind Krauss, Originality and the Avant-Garde and Other Modernist Myths
Hal Foster, ed., The Anti- Aesthetic: Essays on Postmodern Culture
Ignasi de Sola-Morales, Differences: Topographies of Contemporary Architecture Joan
Aldo Rossi, The Architecture of the City
Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture
Robert Venturi and Denise Scott-Brown, Learning from Las Vegas

History/Theory Anthologies
Simon During, ed., The Cultural Studies Reader
K. Michael Hays, ed. Architecture Theory since 1968
Kate Nesbitt, ed., Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory, 1965-1995
Joan Ockman, Architecture Culture 1943-1968

General Definitions
Francis D.K. Ching, Architecture, Form Space and Order
Francis D.K. Ching, Architectural Graphics
Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture

از دیدگاه شما منابع مورد نیاز معماران چه کتابهایی هستند؟ در آینده در وبلاگ گروه معماری کارند، کارند پلاس، تلاش می شود بخشی از این منابع به شکل مقاله قرار داده شود.

نوشته‌های مشابه