گروه معماری کارند برنده رتبه دوم مسابقه محدود مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

ورودی مسجد و آرامگاه دانشگاه جیرفت
گروه معماری کارند در مسابقه محدود مسجد و آرامگاه شهدای گمنام دانشگاه جیرفت، موفق به کسب رتبه دوم شد.

 

این مسابقه در میان ۱۰ گروه معماری برگزار شد. هدف آن، مشخص کردن عملکرد و ارایه ایده های طراحی مناسب برای مسجد و آرامگاه شهدای گمنام برگزار شد. پرسش و درخواست اصلی کارفرما این بود:

کدام برخورد با طرح، برای ساماندهی محیطی مذهبی و دانشگاهی مناسب تر است؟

کارفرما خواهان آن بود که این بنا به عنوان قلمرو همگانی بتواند در شکل گیری شخصیت دانشگاه نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

از سویی دیگر این سوال این بود که چگونه فرم و عملکرد بنای مسجد با آرامگاه موجود تلفیق شود.

سایر اهداف مورد نظر طراحی عبارتند از :

  • در نظر گرفتن امکانات تاریخی-اجتماعی واقع در پیرامون شهر جیرفت
  • تشویق به حضور هر چه بیشتر دانشجویان و فراهم شدن امکانات فضایی-مکانی
  • تامین نیازهای گروه های مختلف دانشگاهی
  • امکان برگزاری رویدادی مختلف فرهنگی و مذهبی در سطوح مختلف
  • دریافتن مفهوم بنای ایرانی و حفظ ارکان آن در قالب یک بنای معاصر
  • متصور شدن موجودیت مستقل، روشن و نمادین برای بنا

در ادامه راهبردهای شهرسازی نیز توسط برگزارکننده مسابقه ارایه شد. راهبردهای شهرسازی عبارتند از :

  • توجه به امر ارتباط با مجموعه نسبت به مجموعه دانشگاه
  • توجه به ارتباط فرمی و عملکردی با آرامگاه شهدای گمنام
  • توجه به رفتار دانشجویان و نحوه حضور و استفاده آن ها از فضاهای همگانی اطراف و داخل پروژه در طراحی مجموعه

 

 

نوشته‌های مشابه