ساختمان خانه کشاورز

نوع پروژه: اداری- بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: خانه کشاورز

بازسازی خانه کشاورز

موضوع پروژه طراحی داخلی و بازسازی خانه کشاورز، تبدیل یک ساختمان مسکونی به قدمت ۴۵ سال در منطقه یوسف آباد برای استفاده اداری دفتر مرکزی خانه کشاورز است


برنامه پروژه:

برنامه پروژه شامل تعدادی اتاق اداری و پشتیبانی در طبقه همکف، اتاق های مدیریتی در طبقه دوم  و یک سالن همایش در طبقه آخر بود.

مسائل سازه:

سازه ساختمان فعلی، شامل دو ردیف ستون و دو دیوار باربر در طرفین بود. با توجه به عمر ساختمان، وضعیت تیرها و ستونها مناسب به نظر نمی رسید. لذا سازه در طبقات همکف و اول تقویت شدو در طبقه آخر برای تامین سالن همایش یک ردیف از ستونها حذف و از یک خرپا برای پوشاندن سقف آخر استفاده شد.

طرح نما:

نمای ساختمان از جنس سنگ مالون و دارای تراس سرتاسری کشیده در تمام طبقات است.
باتوجه به کیفیت نامناسب سازه ساختمان و به جهت سبک نگه داشتن بارهای ساختمان تصمیم به حفظ تراس گرفتیم.
از طرفی بودجه بسیار محدود تخصیص یافته از جانب کارفرما جهت اجرای نما استفاده از مصالح متنوع و دیتیلهای اجرایی پیچیده را ناممکن می ساخت. از این رو ایده اصلی طرح نما ، الحاق پوسته ای سبک با حداقل وزن در مقابل تراس های موجود ساختمان درنظر گرفتیم. این پوسته بوسیله قوطی های رنگ شده ۴*۴ و با فواصل  ۴ سانتیمتر اجرا شد.
تنوع حجمی را درسطح نما از طریق تاشدن صفحه بیرونی و بازگشتن آن به سطح داخلی نما ایجاد کردیم. با به کار گیری این راهکار، هویت مسکونی نما با حداقل دخل و تصرف به هویت اداری تبدیل گردید. نمای اول نیز با استفاده از رنگ یکدست شد.