رستوران بیسترو ماریز

نوع پروژه: تجاری-طراحی داخلی-بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی