ورودی شهر رفسنجان

نوع پروژه: ورودی شهر- فضای شهری ؛طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: شهرداری رفسنجان

 

میدان ورودی شهر رفسنجان

میدان ورودی شهر به عنوان اولین مکان قابل ادراک شهروندان و دیگر مخاطبان و مفصل ارتباطی درون و بیرون شهر، یکی از اجزای مهم شکل دهنده ی تصویر ذهنی و به تبع آن سیمای شهری است. این فضا که در گذشته دارای کارکردهای متنوعی چون نشانه و
نماد، داد وستد، برقراری امنیت و نظارت، گذران اوقات فراغت، بدرقه و استقبال بود، با ورود اتومبیل در نظام ارتباطات درونشهری و برونشهری، به لحاظ ماهیت کالبدی و عملکردی دچار تغییرات اساسی شده و جای خود را به محوری تندرو و عرصه ی تردد وسایط نقلیه
موتوری داده است.

اصول طراحی میدان ورودی شهر

فرم
محدوده طراحی از فرم بیضوی میدان تبعیت میکند و با اختلاف کمی نسبت به مرکز قرار میگیرد. دو حلقه ی بیضوی دیگر نیز به منظور شکل گیری طرح المان در اطراف این فضای مرکزی قرار گرفته است. مساحت فضای مرکزی در این مرحله حدود 3800 مترمربع است.