نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

نوع پروژه: پل عابر پیاده-نظرگاه-فضای شهری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران

نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی

تهران از جمله شهرهایی است که با وجود اغتشاشات و بی نظمیهای فراوان در نظام بصری آن، دارای دیدهای استراتژیک به سمت عناصر شاخص طبیعی و مصنوع است. این محورهای دید منتهی به مناظر استراتژیک به عنوان انگاره هایی از نظام بصری و زیرسیستمی از سیما و منظر شهری، نقش غیرقابل انکاری در نظم بخشی و مدیریت بصری-کالبدی شهر و ارتقاء کیفیت های آن دارد. نظرگاه ها و پل باغ پیاده شهری به عنوان دو حوزه ی دریافت این دیدهای استراتژیک و مناظر ارزشمند، می توانند نقش ویژه ای در ارتقاء کیفیتهای محیطی داشته باشند.


در پروژه نظرگاه و پل باغ پیاده پارک جی، سعی بر آن شد تا تجارب طراحی نظرگاه ها و پل های عابر شهری از حیث نقش و اهداف شکل گیری آن ها، انواع و نقش این عناصر به مثابه فضاهای شهری در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد و پس از تحلیل و نتیجه گیری از نمونه های موفق و ناموفق، ضوابط و استاندارد های مرتبط ارایه شود.

این پروژه، پل عابر پیاده اتصال پارک جی را با یک نظرگاه برای دید به اطراف و برج آزادی ترکیب نموده است. در طرح پیشنهادی، فضای پل متشکل از یک مسیر مشترک پیاده و دوچرخه است که این مسیر پیاده در بخش نظرگاه با استفاده از رمپ بالا می رود، تا امکان دریافت کریدورهای دید ارزشمندی را به محیط اطراف برای افراد فراهم کند.