نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نمایشگاه ابژه- طراحی میز سنگی

نوع پروژه: طراحی داخلی- مبلمان؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: نمایشگاه ابژه طراحی میز سنگی برای نمایشگاه ابژه ایده طراحی میز برای نمایشگاه ابژه 3، بر پایه یک دوگانه شکل گرفته است. در سومین نمایشگاه ابژه ، از طراحان و ھنرمندان دعوت شده بود تا با ھنر و اندیشه خود برای این پرسش پاسخی بیابند: ”چگونه یک شیئ مانند میز می…

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

دفتر مرکزی موسسه تحقیق و توسعه دانشمند

نوع پروژه: طراحی داخلی-اداری؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: موسسه تحقیق و توسعه دانشمند طراحی داخلی و اجرای دفتر مرکزی موسسه دانشمند – با بیش از ۱۰ شرکت تابعه- در طبقه ۱۵ ام ساختمان اداری بنیاد مستضعفان واقع در میدان آرژانتین در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. سازمان فضایی ساختمان فعلی بنیاد…

ساختمان خانه کشاورز

ساختمان خانه کشاورز

نوع پروژه: اداری- بازطراحی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: خانه کشاورز بازسازی خانه کشاورز موضوع پروژه طراحی داخلی و بازسازی خانه کشاورز، تبدیل یک ساختمان مسکونی به قدمت ۴۵ سال در منطقه یوسف آباد برای استفاده اداری دفتر مرکزی خانه کشاورز است برنامه پروژه: برنامه پروژه شامل تعدادی اتاق اداری و پشتیبانی در طبقه همکف، اتاق…

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

مجموعه تجاری-تفریحی-اقامتی پارتیا

نوع پروژه: تجاری-تفریحی-اقامتی؛ طراحی: گروه معماری کارند؛ کارفرما: بخش خصوصی پروژه طراحی داخلی مجموعه تجاری-هتل-تفریحی پارتیا در نهارخوران گرگان با موضوع تکمیل و اصلاح طراحی داخلی در سال ۱۳۹۶ به گروه معماری کارند ارجاع شد. عملیات اجرایی پروژه مذکور از حدود سال ۱۳۸۵ و بر اساس نقشه هایی که مشاور قبلی پروژه تهیه کرده بود شروع شد. با تغییرات…