کارند+ پلتفرمی است که در آن می توانید فعالیت های فکری گروه معماری کارند را دنبال کنید. این مطالب شامل نوشته ها، مصاحبه ها و ترجمه های چند رسانه ای است که توسط ما انجام میشود. نگاه ما در کارند+ انتفاعی نیست، لذا استفاده از مطالب صفحه یا بازنشر آن باذکر منبع بلامانع است. همچنین می توانید کارند+ را در اینستاگرام ما دنبال کنید.

همکاری با کارند+

ما برای پیشبرد مطالعات‌مان راغب به همکاری با شما هستیم. اگر احساس می کنید پروژه فکری شما در معماری با ما هم در یک راستا قراردارد می توانید با ما تماس بگیرید.

میدان عمومی

میدان عمومی – بخش دوم

میدان عمومی

میدان عمومی – بخش اول

معماری شهری

طراحی ساختمان مسکونی لوکس

پنج اصل مهم در طراحی ساختمان مسکونی لوکس و هوشمند -بخش دوم

انواع واحدهای آپارتمانی

انواع واحدهای آپارتمانی

اجزاء اصلی کنترل‌ کننده فرم ساختمان

اجزاء اصلی کنترل‌ کننده فرم ساختمان

آرایش شبکه دسترسی در آپارتمان

آرایش شبکه دسترسی در آپارتمان

فرم‌ های پایه آپارتمان‌

فرم‌ های پایه آپارتمان‌

طراحی ویلا

طراحی ویلا

طراحی ساختمان مسکونی لوکس

طراحی آپارتمان لوکس و هوشمند -پنج اصل مهم-بخش اول

طراحی پل

گونه‌های اصلی طراحی پل از نظر پارامترهای طراحی و قابلیت اجرا

طراحی پل عابر

پل به مثابه یک فضای شهری + طراحی پل عابر

نظرگاه های شهری

نظرگاه های شهری

پل‌ های شهری

نقش و اهداف شکل‌گیری پل‌ های شهری

طراحی معماری

طراحی معماری-تفکر و ساختن

طراحی معماری

مسابقات معماری : فرصت یادگیری یا بهره کشی؟

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش ششم-قسمت چهارم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش ششم-قسمت سوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش ششم-قسمت دوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش ششم-قسمت اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت ششم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت پنجم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت چهارم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت سوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت دوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش پنجم-قسمت اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-فصل دوم- مقدمه

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت ششم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت پنجم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت چهارم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت سوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت دوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش چهارم- قسمت اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت ششم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت پنجم

طراحی داخلی

طراحی داخلی : کارفرما-بخش دوم