کارند+ پلتفرمی است که در آن می توانید فعالیت های فکری گروه معماری کارند را دنبال کنید. این مطالب شامل نوشته ها، مصاحبه ها و ترجمه های چند رسانه ای است که توسط ما انجام میشود. نگاه ما در کارند+ انتفاعی نیست، لذا استفاده از مطالب صفحه یا بازنشر آن باذکر منبع بلامانع است. همچنین می توانید کارند+ را در اینستاگرام ما دنبال کنید.

همکاری با کارند+

ما برای پیشبرد مطالعات‌مان راغب به همکاری با شما هستیم. اگر احساس می کنید پروژه فکری شما در معماری با ما هم در یک راستا قراردارد می توانید با ما تماس بگیرید.

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت چهارم

طراحی داخلی

طراحی داخلی : کارفرما-بخش اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت سوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت دوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت اول

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت ششم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت پنجم

طراحی داخلی

طراحی داخلی : آموختن از تاریخ

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت چهارم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت سوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت دوم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت اول

طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش چهارم

طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش سوم

طراحی معماری

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش چهارم

طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش دوم

طراحی معماری

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش سوم

طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش اول

طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش آخر

طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش دوم

طراحی معماری

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش دوم

طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش اول

طراحی معماری

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش اول

طراحی معماری

۱۰ رویکرد کارفرمایان به طراحی معماری ساختمان

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش دوم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش اول

طراحی معماری

نقد در طراحی معماری

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش بیستم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش نوزدهم

طراحی معماری

طراحی معماری خوب-بخش چهارم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

راه‌اندازی BIM در شرکت معماری-بخش هجدهم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت پنجم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت چهارم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مدیریت پروژه BIM در شرکت معماری-بخش هفدهم

طراحی معماری

طراحی معماری خوب-بخش سوم

طراحی معماری

طراحی معماری خوب-بخش دوم