کارند+ پلتفرمی است که در آن می توانید فعالیت های فکری گروه معماری کارند را دنبال کنید. این مطالب شامل نوشته ها، مصاحبه ها و ترجمه های چند رسانه ای است که توسط ما انجام میشود. نگاه ما در کارند+ انتفاعی نیست، لذا استفاده از مطالب صفحه یا بازنشر آن باذکر منبع بلامانع است. همچنین می توانید کارند+ را در اینستاگرام ما دنبال کنید.

همکاری با کارند+

ما برای پیشبرد مطالعات‌مان راغب به همکاری با شما هستیم. اگر احساس می کنید پروژه فکری شما در معماری با ما هم در یک راستا قراردارد می توانید با ما تماس بگیرید.

کتاب طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش دوم

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش سوم

کتاب طراحی داخلی

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش اول

کتاب طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش آخر

کتاب طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش دوم

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش دوم

کتاب طراحی داخلی

طراحی داخلی هوشمند- بخش اول

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش اول

۱۰ رویکرد کارفرمایان به طراحی معماری ساختمان

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش دوم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش اول

نقد در طراحی معماری

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش بیستم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش نوزدهم

طراحی معماری خوب-بخش چهارم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

راه‌اندازی BIM در شرکت معماری-بخش هجدهم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت پنجم

آموزش معماری مایکل هیز تخیل معمارانه ترجمه توسط گروه معماری کارند

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت چهارم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مدیریت پروژه BIM در شرکت معماری-بخش هفدهم

طراحی معماری خوب-بخش سوم

طراحی معماری خوب-بخش دوم

طراحی معماری خوب-بخش اول

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

بودجه پروژه و برنامه کاری در شرکت معماری-بخش شانزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مزایای یک تیم خوب در شرکت معماری-بخش پانزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

جلسات تیم پروژه در شرکت معماری-بخش چهاردهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

بهینه‌سازی تیم در شرکت معماری-بخش سیزدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

سازماندهی تیم در شرکت معماری-بخش دوازدهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

انتخاب تیم پروژه در شرکت معماری-بخش یازده

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تیم‌های پروژه در شرکت معماری-بخش دهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مدیر پروژه توانمند در شرکت معماری-بخش نهم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تأثیر انتظارات کارفرمایان در شرکت معماری-بخش هشتم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

تعیین انتظارات در شرکت معماری-بخش هفتم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

مستندسازی عمومی در شرکت معماری-بخش ششم

شرکت معماری مدیریت پروژه طراحی معماری

دستور جلسه در شرکت معماری-بخش پنجم

تخیل معمارانه-طراحی معماری

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت سوم

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت دوم