تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت اول
|

تخیل معمارانه-بخش سوم- قسمت اول

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت ششم
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت ششم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت پنجم
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت پنجم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

طراحی داخلی : آموختن از تاریخ

طراحی داخلی : آموختن از تاریخ

طراحان همواره به نمونه‌های قبل از خود ارجاع داده‌اند، اما آنچه اهمیت دارد این است که بین ارجاع به گذشته یا الهام گرفتن از آن، و تقلید کورکورانه از کارهای طراحان دیگر تفاوت قایل باشیم. تاریخ طراحی داخلی بسیار با تاریخ معماری گره خورده است، و اغلب می‌توان ریشه‌های تاریخی یک طرح خاص…

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت چهارم
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت چهارم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت سوم
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت سوم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت دوم
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت دوم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت اول
|

تخیل معمارانه-بخش دوم- قسمت اول

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش چهارم

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش چهارم

طراحی داخلی فضاهای اداری و فضاهای داخلی معمولی که ساکنین آمریکای شمالی به آن عادت کرده‌اند، در هر دو حالت بلندمرتبه و کم ارتفاع، تنها انواع محیط‌های اداری قابل تصور نبوده و غیرقابل تغییر نیستند. آنها پیامدهای مستقیم عواملی چون فرهنگ، تجربه‌های کاری و اقتصاد یک ملت خاص در یک دوره تاریخی مشخص…

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش سوم

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش سوم

طراحی داخلی فضاهای اداری و فضاهای داخلی معمولی که ساکنین آمریکای شمالی به آن عادت کرده‌اند، در هر دو حالت بلندمرتبه و کم ارتفاع، تنها انواع محیط‌های اداری قابل تصور نبوده و غیرقابل تغییر نیستند. آنها پیامدهای مستقیم عواملی چون فرهنگ، تجربه‌های کاری و اقتصاد یک ملت خاص در یک دوره تاریخی مشخص…

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش چهارم

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش چهارم

هیچ قصد آگاهانه‌ای در این نوشته برای دفاع از یک رویکرد نظری خاص به طراحی معماری وجود ندارد. موضوعات مطرح‌شده در اینجا به منظور معرفی و توضیح برخی از اصول کلی و مشخص است که می‌توان آن‌ها را در پروژه متعدد به منظور ایجاد فرم و کانسپت های معنایی اعمال کرد. نکات مهم…

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش دوم

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش دوم

طراحی داخلی فضاهای اداری و فضاهای داخلی معمولی که ساکنین آمریکای شمالی به آن عادت کرده‌اند، در هر دو حالت بلندمرتبه و کم ارتفاع، تنها انواع محیط‌های اداری قابل تصور نبوده و غیرقابل تغییر نیستند. آنها پیامدهای مستقیم عواملی چون فرهنگ، تجربه‌های کاری و اقتصاد یک ملت خاص در یک دوره تاریخی مشخص…

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش سوم

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش سوم

هیچ قصد آگاهانه‌ای در این نوشته برای دفاع از یک رویکرد نظری خاص به طراحی معماری وجود ندارد. موضوعات مطرح‌شده در اینجا به منظور معرفی و توضیح برخی از اصول کلی و مشخص است که می‌توان آن‌ها را در پروژه متعدد به منظور ایجاد فرم و کانسپت های معنایی اعمال کرد. ویژگی های…

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش اول

تجربه های استراتژیک طراحی داخلی -بخش اول

طراحی داخلی ساختمان‌های اداری و فضاهای داخلی معمولی که ساکنین آمریکای شمالی به آن عادت کرده‌اند، در هر دو حالت بلندمرتبه و کم ارتفاع، تنها انواع محیط‌های اداری قابل تصور نبوده و غیرقابل تغییر نیستند. آنها پیامدهای مستقیم عواملی چون فرهنگ، تجربه‌های کاری و اقتصاد یک ملت خاص در یک دوره تاریخی مشخص…

طراحی داخلی هوشمند- بخش آخر

طراحی داخلی هوشمند- بخش آخر

در طول قرن‌ها تمرکز طراحی داخلی به واسطه موج‌های پی‌در‌پی نوآوری‌های تکنولوژیکی تغییر کرده است. در دوره‌ی پیشا‌صنعتی ساختمان‌ها اساساً از اسکلت‌ پشتیبان و پوسته‌ی محصور‌کننده داخلی ساخته می‌شدند. در این حالت طراحی داخلی بیشتر مربوط به سازه و سازماندهی فضایی بود. با انقلاب صنعتی، ساختمان‌ها دارای فیزیولوژی ای مصنوعی شامل سیستم‌های مکانیکی…

طراحی داخلی هوشمند- بخش دوم

طراحی داخلی هوشمند- بخش دوم

در طول قرن‌ها تمرکز طراحی داخلی به واسطه موج‌های پی‌در‌پی نوآوری‌های تکنولوژیکی تغییر کرده است. در دوره‌ی پیشا‌صنعتی ساختمان‌ها اساساً از اسکلت‌ پشتیبان و پوسته‌ی محصور‌کننده داخلی ساخته می‌شدند. در این حالت طراحی داخلی بیشتر مربوط به سازه و سازماندهی فضایی بود. با انقلاب صنعتی، ساختمان‌ها دارای فیزیولوژی ای مصنوعی شامل سیستم‌های مکانیکی…

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش دوم

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش دوم

هیچ قصد آگاهانه‌ای در این نوشته برای دفاع از یک رویکرد نظری خاص به طراحی معماری وجود ندارد. موضوعات مطرح‌شده در اینجا به منظور معرفی و توضیح برخی از اصول کلی و مشخص است که می‌توان آن‌ها را در پروژه متعدد به منظور ایجاد فرم و کانسپت های معنایی اعمال کرد. ویژگی های…

طراحی داخلی هوشمند- بخش اول

طراحی داخلی هوشمند- بخش اول

در طول قرن‌ها تمرکز طراحی داخلی به واسطه موج‌های پی‌در‌پی نوآوری‌های تکنولوژیکی تغییر کرده است. در دوره‌ی پیشا‌صنعتی ساختمان‌ها اساساً از اسکلت‌ پشتیبان و پوسته‌ی محصور‌کننده داخلی ساخته می‌شدند. در این حالت طراحی داخلی بیشتر مربوط به سازه و سازماندهی فضایی بود. با انقلاب صنعتی، ساختمان‌ها دارای فیزیولوژی ای مصنوعی شامل سیستم‌های مکانیکی…

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش اول

طوفان ذهنی طراحی معماری- بخش اول

هیچ قصد آگاهانه‌ای در این نوشته برای دفاع از یک رویکرد نظری خاص به طراحی معماری وجود ندارد. موضوعات مطرح‌شده در اینجا به منظور معرفی و توضیح برخی از اصول کلی و مشخص است که می‌توان آن‌ها را در پروژه متعدد به منظور ایجاد فرم و کانسپت های معنایی اعمال کرد. ویژگی های…

۱۰ رویکرد کارفرمایان به طراحی معماری ساختمان

۱۰ رویکرد کارفرمایان به طراحی معماری ساختمان

من “باب هیلر”، رئیس هیات‌مدیره و مدیر اجرایی و طراحی معماری گروه هیلر را در طول کرکسیونهای پایان‌نامه در دانشگاه مریلند ملاقات کردم. نظرات او را علاوه بر تند و تیز بودن، روشنگرانه، سازنده و کاملاً مناسب برای دانشجویان یافتم. در طی ملاقاتهای صورت گرفته، او در مورد کتابچه‌ای که خود و همسرش…

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش دوم

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش دوم

در انتقال از نرم‌افزار اتوکد به سیستم BIM در شرکت معماری باید به این نکته توجه نمود که با این کار در برنامه‌ریزی‌، طراحی و مستندسازی پروژه تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. اکثر تفاوتها هنگامی که کاملاً فهم و پذیرفته شوند، کارا خواهندبود. طراحی و مستندسازی با BIM هنگامی که برنامه اجرایی BIM در…

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش اول

طراحی و مستندسازی BIM در شرکت معماری-بخش اول

شرکت معماری ای که از نرم‌افزار اتوکد به سوی سیستم BIM می‌رود باید درک کند و بپذیرد که در برنامه‌ریزی‌، طراحی و مستندسازی پروژه تفاوت‌هایی وجود خواهد داشت. اکثر تفاوتها هنگامی که کاملاً درک و پذیرفته شوند، مثبتند. نکته اصلی این است که در انتقال به سیستم BIM در همه سطوح، یک منحنی…

نقد در طراحی معماری

نقد در طراحی معماری

استفاده از نظر دیگر همکاران در طراحی معماری مساله ای شخصی و دلبخواهی ای نیست. بلکه در واقع ارتباطی مستقیم با حرفه دارد. نقد همکاران و خود -انتقادی ابزاری حیاتی برای ارتقا دادن کیفیت طراحی معماری اولیه هستند. مقدمه اکثر معماران خاطره ناخوشایندی از رویارویی با یک انتقاد شدید مانند نمونه زیر را…

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش بیستم

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش بیستم

زمانی که چندین شرکت معماری -مهندسی با یکدیگر همکاری می‌کنند، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان می‌تواند پیچیده‌تر شود، که این امر هنگام تدوین اهداف پروژه در بخش مدل‌‌سازی، باید مورد توجه قرار گیرد. چالش‌های کار با دیگر شرکت‌ها با استانداردهای داخلی متفاوت، واقع در مکان‌های دورتر و با نرم‌افزارهای مختلف، می‌تواند بر جریان کار، کنترل…

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش نوزدهم

سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت معماری-بخش نوزدهم

زمانی که چندین شرکت معماری -مهندسی با یکدیگر همکاری می‌کنند، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان می‌تواند پیچیده‌تر شود، که این امر هنگام تدوین اهداف پروژه در بخش مدل‌‌سازی، باید مورد توجه قرار گیرد. چالش‌های کار با دیگر شرکت‌ها با استانداردهای داخلی متفاوت، واقع در مکان‌های دورتر و با نرم‌افزارهای مختلف، می‌تواند بر جریان کار، کنترل…

طراحی معماری خوب-بخش چهارم

طراحی معماری خوب-بخش چهارم

در این بخش با معماران مختلف مصاحبه هایی درباره تعریف آنها از یک طراحی معماری خوب انجام شده است. برخی از آنها آیتم وار چند ویژگی را ذکر می کنند، در حالی که برخی دیگر به توصیف چنین طراحی ای می پردازند. در ادامه بخش دوم مصاحبه با استفانوس پلیزوئیدز را با هم…

راه‌اندازی BIM در شرکت معماری-بخش هجدهم

راه‌اندازی BIM در شرکت معماری-بخش هجدهم

پس از عقد قرارداد پروژه در شرکت معماری، اهداف مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بایستی منتقل شده، مجددا ارزیابی یا تعیین شوند. تعیین اهداف اولیه برای موفقیت یک پروژه حیاتی است و یکی از پیش‌نیازهای مذاکرات قرارداد است. تدوین یک نقشه راه به صورت مشارکتی با کارفرما، تیم طراحی معماری و پیمانکار بالقوه برای برآوردن…

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت پنجم
|

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت پنجم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت چهارم
|

تخیل معمارانه-بخش اول- قسمت چهارم

دوره “تخیل معمارانه” توسط سایت EDX و پروفسور معماری دانشگاه هاروارد، “مایکل هیز” ارائه شده است. این دوره شامل 3 فصل با عنوانهای : فرم و تاریخ، تاثیر تکنولوژی و بازنمایی و زمینه است. به این مطالب به راحتی می توان به این مطالب به صورت رایگان در سایت EDX دسترسی پیدا کرد….

مدیریت پروژه BIM در شرکت معماری-بخش هفدهم

مدیریت پروژه BIM در شرکت معماری-بخش هفدهم

استفاده از شیوه‌های مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرآیندهای تجاری شرکت معماری را در بسیاری از زمینه ها از جمله شیوه های مدیریت پروژه تغییر داده است. مدیریت پیچیدگی این نوع مدل‌سازی به عنوان یک ابزار طراحی و تولید، نیاز به کنترل و پاسخگویی بیشتری دارد. مدیران پروژه باید درک مناسبی از فناوری ها…